میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۶

جونوم وای عمروم بی تابوم | لهجه شیرازی

حاج محمود کریمی

۱۵۸۵۸
۳۲۰۵
۰
جونوم وای عمروم بی تابوم بَرِی دیدارت
سر می ذاروم می افتوم به پوی زوارت

ای پسر موسی بن جعفر
امام رضا کیه از تو بیتر
آقو فَدوی اسم قشنگت
ای اوینه یِ زهرای اطهر

ای امام مهربونوم
جد صاحب الزمونوم
جون هر چی مرده مولا
درد زائرات به جونوم

عاشق وقتی زهرا هم بَرَش می سازه
تا مولا هست تنها هم خودش نَمی بازه

دِلوی همه پُو به پُویِ شهیدات
صِدوی همه تو صِدوی شهیدات
نِگوی همه به نِگویِ شهیدات
اسم توئه رو لَبُوی شهیدات

غیر عشقت نَمی دونوم
غیر اسمت نَمی خونوم
مهربون جون جوادت
از در خونت نرونوم

باز کویرا عینه باغهِ، ای ترونه داغهِ داغه
هدیه ی امام رضا از، دستویه شاههِ چراغه

یِی شب وقتی، پشت پنجریِ فولادت
دیدی داریم جون میدیم بری اولادت

خشکی دلها رو دریا کِردی
شور قیامتی بر پا کِردی
میدونوم ای اقا جونوم امشو
کربوبلامونو امضا کِردی

هر کی با حسینه یالّو
کربِلا میریم ایشالّو
هرکی اذن کربِلاشه
از رضا میگیره والّو