من همانم که کسی غیر تو استادم نیست
هیچ کس غیر شما علت ایجادم نیست
تو چه کردی که دل مرده ی من احیا شد
این دل آن دل که برای تو فرستادم نیست
بی نشان نیستم از جام شراب نامت
آنقدر مست شدم اسم خودم یادم نیست
ای فدای لب آن شاعر عاشق که سرود
هرکه خود را سگ کوی تو نخواند آدم نیست