گلچین ۱۳۶۴

رخشنده کوکبی که ز نسل پیمبر است

مرحوم حاج سلیم موذن زاده

۱۳۰۷۱
۶۲۷۰
۱