مِهر بتان ورزیده ام
زیبا فراوان دیده ام
بسیار خوبان دیده ام
اما تو چیزی دیگری
صدق و صفا را دیده ام
جود و سخا را دیده ام
عشق و وفا را دیده ام
اما تو چیزی دیگری
شاه زمان ها دیده ام
صاحبقران ها دیده ام
فرمانرواها دیده ام
اما تو چیزی دیگری
مهتاب ها را دیده ام
اعجابها را دیده ام
ارباب ها را دیده ام
اما تو چیزی دیگری
گل های زیبا دیده ام
قدهای رعنا دیده ام
بسیار آقا دیده ام
اما تو چیزی دیگری
نور نمایان دیده ام
خیل شهیدان دیده ام
صدها سلیمان دیده ام
اما تو چیزی دیگری