گلچین شهادت ۱۳۹۲

میون بستر می سوزم غریب و تنها می میرم

حاج حسین سیب سرخی

۵۳۸۵
۸۵۱۲
۸