۱۶۵۲

تو هر کوچه پس کوچه ای عطر محرم پیچیده

حاج سید مهدی میرداماد

۲۸۰۸
۲۲۹۲
۰