گلچین محرم ۱۳۹۱

عمه جان این سر منوّر کمکم می کنی که بردارم

حاج سید مجید بنی فاطمه

۳۲۶۴
۴۳۳۷
۱۷