آلبوم ها
۱ آلبوم محرم ۱۴۰۱ آلبوم محرم ۱۴۰۱

۸

۱۸۲۵۱

۹۷۲۰
۲ آلبوم بانوی بی نشان | فاطمیه ۱۴۰۰ آلبوم بانوی بی نشان | فاطمیه ۱۴۰۰

۹

۱۱۰۹۴

۴۴۲۸

ترک ها
۱ دلشوره ها رو می بینی

۵۰۶۹

۲۱۲۱
۲ زود می گذره

۲۷۲۱

۱۷۳۶
۳ ای مادر دلتنگم

۲۴۵۲

۷۲۱
۴ نسل سلمان

۲۲۰۱

۹۶۸
۵ آه از دوری

۱۷۱۴

۱۳۰۸