آلبوم ها
۱ يه دختري يه دختري

۸

۲۴۹۹۳

۱۷۴۳۵

ویدئو ها
۱ شمس | عربی ، فارسی

۴۰۳۲

۶۷۳

ترک ها
۱ يه دختري | فارسي ، عربي

۱۲۱۷۰

۴۹۲۲
۲ دُرّ حیدر | فارسی ، عربی

۶۵۴۶

۲۲۲۸
۳ تنها شده

۵۲۹۵

۲۷۱۲
۴ شمس | عربی ، فارسی

۴۹۹۰

۱۳۱۹
۵ السلام عليك سيدي يا حسين

۳۰۷۲

۲۲۰۸