میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ نوشتم رو قلب عاشقم مادر سرود ۹.۲ ۹:۳۷ ۰ ۰ ۵۹۹ ۲۰۱
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ فتبارک الله احسن الخالقین سرود ۷.۸ ۸:۰۴ ۰ ۰ ۳۸۴ ۱۵۲
۳ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ ها علی بشر کیف بشر سرود ۳.۹ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۱۰۹۹ ۲۸۶
۴ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ صدای پای ابوتراب سرود ۴.۸ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۱۰۲۱ ۲۵۱
۵ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ سوگند به جلوه داور سرود ۲.۸ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۱۱۱۶ ۲۷۰
۶ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ ای بزرگ قبیله بارون سرود ۵ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۳۱۲ ۱۴۰
۷ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ آوازت دنیا رو گرفت سرود ۵.۲ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۴۹۳ ۱۸۱