میلاد حضرت زینب (س) ۱۴۰۱

میلاد حضرت زینب (س) ۱۴۰۱

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۴۰۱ کوثر آورده مادر آل الله سرود ۵.۲ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۱۱۳۷ ۳۵۱
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۴۰۱ فاطمی نسب حیدری وقار سرود ۱۳.۱ ۱۳:۵۸ ۰ ۰ ۶۹۳ ۲۹۰
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۴۰۱ بنگر که جلوه گر شد نور ذات کبریا را سرود ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۴۷۱ ۲۵۰
۴ میلاد حضرت زینب (س) ۱۴۰۱ حضرت زینب کعبه الرزایا سرود ۲.۵ ۲:۲۳ ۰ ۰ ۵۵۷ ۲۴۷