شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱

شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ طبیب جان پیغمبر که بود ام ابیهایش شعرخوانی ۷.۳ ۷:۴۶ ۰ ۰ ۲۷۲ ۱۲۲
۲ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ با اینکه نا ندارد و قامت کمان شده روضه ۳ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۱۹۶ ۱۵۶
۳ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ سر لولاک یا علی مولا زمینه ۴.۳ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۳۷۷۷ ۶۱۰
۴ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ مادر مهربان تر از مادر زمینه ۹.۱ ۹:۴۲ ۰ ۰ ۴۴۶ ۲۵۳
۵ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ نیزه را سرور من بستر راحت کردی شور ۳.۳ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۵۰۰ ۳۱۵