شب دوم فاطمیه دوم ۱۴۰۱

شب دوم فاطمیه دوم ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ من كیم حجت حق آینه‌ ذوالمننم شعرخوانی ۱۱.۶ ۱۲:۲۹ ۰ ۰ ۳۳۸ ۱۴۹
۲ شب دوم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ من و مادر و کوچه و اضطراب روضه ۳.۳ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۵۲۱ ۲۲۸
۳ شب دوم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ سنگ عقیق اگر بتراشم برای تو زمینه ۲.۶ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۸۱۷ ۳۶۱
۴ شب دوم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ خدای کرم سایه‌ روی سرم زمینه ۹.۴ ۱۰:۰۱ ۰ ۰ ۸۱۰ ۳۹۵