ایام فاطمیه اول ۱۴۰۱

ایام فاطمیه اول ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۱ ستاره دیده فرو بست و آرمید بیا مناجات ۶.۵ ۶:۵۴ ۰ ۰ ۱۶۶۲ ۳۱۵
۲ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۱ درد دل بی‌ درمونه روضه ۵.۹ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۱۳۱۷ ۴۲۶
۳ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۱ قصه دردناکه مهتاب زیر خاکه زمینه ۵.۵ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۱۸۷۶ ۷۰۴
۴ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۱ شب تاریک و تنها واحد ۵.۳ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۱۲۰۰ ۵۸۹
۵ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۱ در کنارت اقتداری داشتم این سال‌ ها واحد ۲.۱ ۲:۱۱ ۰ ۰ ۱۱۵۷ ۴۵۳
۶ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۱ همین‌که روح زخمیت سبک شد از لباس‌ ها شور ۴.۱ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۵۴۲ ۵۶۵