آلبوم محرم ۱۴۰۱

آلبوم محرم ۱۴۰۱

از محمد اسداللهی، ۷ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ آلبوم محرم ۱۴۰۱ مثلا تو قبول کردی زمینه ۴.۵ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۹۲۳ ۳۲۲
۲ آلبوم محرم ۱۴۰۱ نقش فلک زمینه ۳.۹ ۲:۳۷ ۰ ۰ ۴۲۹ ۲۳۶
۳ آلبوم محرم ۱۴۰۱ اگه نبود می مردم زمینه ۴.۲ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۳۷۲ ۲۱۷
۴ آلبوم محرم ۱۴۰۱ مدیون حسینیم زمینه ۶.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۳۶۱ ۲۲۰
۵ آلبوم محرم ۱۴۰۱ سلام قبلتی سلام زمینه ۴.۹ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۳۳۳ ۲۳۴
۶ آلبوم محرم ۱۴۰۱ فکر تو آروم می کنه دقیقه هامو زمینه ۴.۲ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۳۷۵ ۲۲۶
۷ آلبوم محرم ۱۴۰۱ آه رسول الله زمینه ۴.۹ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۲۰۵ ۱۸۳