آلبوم محرم ۱۴۰۱

آلبوم محرم ۱۴۰۱

از حسین طاهری، ۸ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ آلبوم محرم ۱۴۰۱ دلشوره ها رو می بینی زمینه ۷.۶ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۲۰۵۴ ۶۲۸
۲ آلبوم محرم ۱۴۰۱ زود می گذره زمینه ۸ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۱۲۳۸ ۵۳۴
۳ آلبوم محرم ۱۴۰۱ نسل سلمان زمینه ۳.۷ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۱۰۲۹ ۵۲۴
۴ آلبوم محرم ۱۴۰۱ گفتم بذار بیام گفتی نه زمینه ۴.۵ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۷۴۱ ۴۴۸
۵ آلبوم محرم ۱۴۰۱ آه از دوری زمینه ۶.۱ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۷۴۴ ۴۶۷
۶ آلبوم محرم ۱۴۰۱ صلی الله علیک زمینه ۵.۱ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۸۷۷ ۵۲۴
۷ آلبوم محرم ۱۴۰۱ ماه من علی زمینه ۷.۲ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۱۰۵۶ ۵۰۹
۸ آلبوم محرم ۱۴۰۱ قربون کبوترای حرمت امام حسن زمینه ۶.۷ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۶۸۳ ۴۶۷