آلبوم محرم ۱۴۰۱

آلبوم محرم ۱۴۰۱

از حسین طاهری، ۸ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ آلبوم محرم ۱۴۰۱ دلشوره ها رو می بینی زمینه ۷.۶ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۱۰۸۶ ۳۹۳
۲ آلبوم محرم ۱۴۰۱ زود می گذره زمینه ۸ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۶۱۱ ۳۳۹
۳ آلبوم محرم ۱۴۰۱ نسل سلمان زمینه ۳.۷ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۵۷۶ ۳۴۱
۴ آلبوم محرم ۱۴۰۱ گفتم بذار بیام گفتی نه زمینه ۴.۵ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۴۲۷ ۲۹۸
۵ آلبوم محرم ۱۴۰۱ آه از دوری زمینه ۶.۱ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۴۱۴ ۳۱۳
۶ آلبوم محرم ۱۴۰۱ صلی الله علیک زمینه ۵.۱ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۵۰۶ ۳۴۸
۷ آلبوم محرم ۱۴۰۱ ماه من علی زمینه ۷.۲ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۵۲۶ ۲۹۸
۸ آلبوم محرم ۱۴۰۱ قربون کبوترای حرمت امام حسن زمینه ۶.۷ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۳۸۳ ۳۱۶