آلبوم محرم ۱۴۰۱

آلبوم محرم ۱۴۰۱

از پیام کیانی، ۷ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ آلبوم محرم ۱۴۰۱ کم کم داره یادم میره زمینه ۲.۵ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۱۰۲۶ ۳۵۲
۲ آلبوم محرم ۱۴۰۱ باورش آقا سخته برام زمینه ۴.۸ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۴۸۱ ۲۶۱
۳ آلبوم محرم ۱۴۰۱ کرب و بلات واسه من داره حکم آرامش زمینه ۳.۱ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۳۸۳ ۲۸۴
۴ آلبوم محرم ۱۴۰۱ دستام خالیه چیزی تو مشتم نیست زمینه ۴.۹ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۳۳۲ ۲۲۶
۵ آلبوم محرم ۱۴۰۱ ای رؤیای شیرین شب های عاشورایی زمینه ۳.۸ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۳۴۰ ۲۳۸
۶ آلبوم محرم ۱۴۰۱ قلبم گرفتارت حالم پریشونت زمینه ۳.۶ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۳۵۱ ۲۵۰
۷ آلبوم محرم ۱۴۰۱ دلم خوشه آقا این شب ها به یه سلام تو زمینه ۳.۶ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۴۲۳ ۲۵۵