شب ۵ صفر ۱۴۰۱

شب ۵ صفر ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ شب ۵ صفر ۱۴۰۱ نیمه شب در خرابه وقتی که ربنای قنوت پیچیده روضه ۲۱ ۲۲:۳۱ ۰ ۰ ۵۱۶ ۲۵۲
۲ شب ۵ صفر ۱۴۰۱ من که با قدرت ایمان خودم زمینه ۹.۴ ۹:۵۳ ۰ ۰ ۵۴۴ ۴۲۵
۳ شب ۵ صفر ۱۴۰۱ میون ازدحام شبیه عمه هام دارم باهات میام زمینه ۳.۶ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۵۵۰ ۳۶۲