آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱

آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱

از محمد حسین پویانفر، ۸ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ حبیبی شکراً زمینه ۷.۷ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۷۳۸ ۳۳۹
۲ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ انا من حسین زمینه ۵.۱ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۴۸۸ ۳۲۷
۳ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ مسجد سهله زمینه ۷.۹ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۲۹۱ ۳۱۹
۴ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ سلام کربلا زمینه ۵ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۵۰۰ ۳۱۲
۵ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ قرارم اینجاست زمینه ۵.۷ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۳۹۰ ۲۹۹
۶ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ کی به جز تو زمینه ۵.۱ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۳۲۷ ۳۰۲
۷ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ حلالم کن زمینه ۶.۱ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۳۵۷ ۳۰۱
۸ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ نذر آب زمینه ۷.۳ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۲۸۷ ۲۸۴