شب عاشورا ۱۴۰۱

شب عاشورا ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۴۰۱ ای که در آسمان هر غم‌ زده مهتاب تویی روضه ۱۲.۲ ۱۳:۱۰ ۰ ۰ ۱۲۳۸ ۴۵۲
۲ شب عاشورا ۱۴۰۱ طعنه به اهل عالم لاهوت می‌زنند روضه ۳.۷ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۶۳۹ ۴۳۳
۳ شب عاشورا ۱۴۰۱ تو حسینم بودی من حسنت زمینه ۷.۸ ۸:۲۲ ۰ ۰ ۱۶۰۷ ۱۰۳۵
۴ شب عاشورا ۱۴۰۱ پای قولی که دادی واحد ۵.۲ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۰۶۹ ۹۰۱