شب هشتم محرم ۱۴۰۱

شب هشتم محرم ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۷ قطعه، ۴۲ دقیقه

۱ شب هشتم محرم ۱۴۰۱ ملک خادم ملک سائل ملک دربان علی‌اکبر روضه ۵.۵ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۵۸۲ ۳۳۹
۲ شب هشتم محرم ۱۴۰۱ دل خون نگاه بسته روضه ۱۳.۷ ۱۴:۳۸ ۰ ۰ ۳۷۷ ۳۰۸
۳ شب هشتم محرم ۱۴۰۱ ملک خادم ملک سائل ملک دربان علی‌اکبر زمینه ۳.۳ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۶۳۱ ۶۰۳
۴ شب هشتم محرم ۱۴۰۱ سر ظهره پاشو اذون بگو زمینه ۷.۹ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۷۷۴ ۷۴۴
۵ شب هشتم محرم ۱۴۰۱ در بغل می‌ گیرمت افسوس درهم می‌شوی واحد ۳.۸ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۵۱۷ ۴۱۹
۶ شب هشتم محرم ۱۴۰۱ تو افتادی من از دست دارم میرم واحد ۳.۶ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۵۳۶ ۵۱۱
۷ شب هشتم محرم ۱۴۰۱ كَطَهَ في الخَلقِ شور ۲.۸ ۲:۴۳ ۰ ۰ ۴۷۹ ۴۹۶