شب پنجم محرم ۱۴۰۱

شب پنجم محرم ۱۴۰۱

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ عمو دووم بیار زمینه ۶.۳ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۲۶۶۰ ۸۹۷
۲ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ چه سریه تو اقبال من زمینه ۵.۹ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۱۸۲۹ ۶۶۴
۳ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ جز تو رو هر کسی حساب کردم خراب کردم شور ۳.۴ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۲۵۵۶ ۹۵۰
۴ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ ای به قربان اباعبدالله شور ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۱۸۷۶ ۷۷۵
۵ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ بگو به هر که برای حسین سینه زن است شور ۳.۵ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۲۳۱۳ ۸۱۱