شب چهارم محرم ۱۴۰۱

شب چهارم محرم ۱۴۰۱

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ به چه دردی بخورد بی تو پسر داشتنم زمینه ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۹۸۵ ۴۶۲
۲ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ پسرام فدای اصغرت زمینه ۲ ۱:۵۳ ۰ ۰ ۶۳۴ ۴۱۱
۳ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ دیوونه وار اومدم امشب شور ۲.۶ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۸۳۹ ۴۷۶
۴ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ نفس نفس می زنم شور ۲.۸ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۸۶۳ ۴۶۸
۵ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ بابا خوش اومدی روشن شد خرابه شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۷۴۹ ۴۴۴