روز سوم محرم ۱۴۰۱

روز سوم محرم ۱۴۰۱

از نریمان پناهی، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ روز سوم محرم ۱۴۰۱ دیگه تموم شد بی قراری روضه ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۵۰۶ ۱۴۷
۲ روز سوم محرم ۱۴۰۱ خوش آمدی ای مسافر من زمینه ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۵۵۹ ۲۸۶
۳ روز سوم محرم ۱۴۰۱ ای از سفر برگشتی بابا پیکرت کو واحد ۴ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۴۲۴ ۲۲۲
۴ روز سوم محرم ۱۴۰۱ سر تو نقش فرس نقش بیابون بدنت شور ۲.۶ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۱۰۶۵ ۳۵۷
۵ روز سوم محرم ۱۴۰۱ بین خرابه حالم خرابه شور ۴.۵ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۷۴۶ ۳۴۲