شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱

شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ تشنه زمزمه ام کاش به زمزم برسم مناجات ۶.۹ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۳۹۶ ۱۴۷
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ به نام آنکه پر کرده جهان از قال صادق ها روضه ۱۰.۲ ۱۰:۱۶ ۰ ۰ ۲۵۰ ۱۱۰
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ اشک می ریزم لحظه های آخرم زمینه ۴.۹ ۴:۴۵ ۰ ۰ ۵۳۹ ۲۳۹
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ صدای شور میاد از بارون واحد ۴ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۷۲۰ ۲۰۸
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ به سر بریده ات که فکر می کنم می میرم حسین جان شور ۴.۸ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۱۰۵۳ ۲۷۲