شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱

شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ به کی بگم این دردو زمینه ۷.۳ ۷:۴۱ ۰ ۰ ۳۷۴۰ ۱۱۴۶
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ نوحو علی الحسین زمینه ۴.۵ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۳۹۷۳ ۱۲۳۸
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ بین روضه توام که دلم واحد ۴.۷ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۱۴۰۹ ۶۷۸
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ روی دلم نشسته غم روی غم واحد ۴.۱ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۱۱۰۱ ۶۶۰
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ خوشا جانی که جانانش حسین است واحد ۵.۸ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۱۶۹۵ ۷۷۵
۶ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ مگه میشه دل از تو برید شور ۸.۴ ۸:۵۶ ۰ ۰ ۲۴۰۱ ۱۱۹۹
۷ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۱ چی از این بهتر که زیر علمم شور ۶.۱ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۲۴۷۹ ۱۰۵۵