شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱

شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ الهی العفو می خونم خدایا زمینه ۶.۱ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۴۳۲ ۲۳۵
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ باز برو پی مردم روزگارتو حیف کن شور ۸.۴ ۸:۵۴ ۰ ۰ ۴۳۹ ۲۷۷
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ حرمت حسرتی شده که تو دلا مونده شور ۵ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۵۵۷ ۲۴۵
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ یا مولی الموحدین یا امیرالمومنین واحد ۱۲.۴ ۱۳:۱۴ ۰ ۰ ۲۶۱ ۱۸۹