شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱

شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ نیمه شب تک و تنها زمینه ۸.۷ ۹:۱۴ ۰ ۰ ۵۴۴ ۲۳۲
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ نمونده سری و نمونده پری واحد ۵ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۲۶۷ ۱۷۶
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ من از همه دنیا بریدم اومدم پیش تو شور ۴.۳ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۱۲۷۴ ۴۳۸