شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱

شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ دوست دارم به قدر ستاره ها زمینه ۳.۷ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۱۸ ۱۳۲
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک شور ۳.۸ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۷۸ ۱۲۲
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ منم و شور عطر حضور شور ۳.۹ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۱۸۵ ۱۳۸
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۱ با همه بودم با همه گشتم شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۱۷۳ ۱۶۳