ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰

ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ آروم دلم قبل رفتنت منو حلال کن زمینه ۱۴.۵ ۱۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۴۶۸ ۶۰۷
۲ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ نه قصه است زمینه ۹.۹ ۱۰:۲۵ ۰ ۰ ۸۶۰ ۴۰۸
۳ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ هستی علی خانم خونم زمینه ۲.۳ ۲:۰۸ ۰ ۰ ۸۱۳ ۳۵۷
۴ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ قلب من با روضه اش مغمومه شور ۴.۸ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۸۶۹ ۳۱۴
۵ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ تو مث بارونی شور ۷.۵ ۷:۴۹ ۰ ۰ ۹۹۵ ۳۴۹
۶ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ آنکه تابید رخش در شب یلدای علی واحد ۷.۵ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۸۷۲ ۲۴۶
۷ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ ای بزرگ هاشمیات زینب شور ۴ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۵۴۳ ۲۶۶
۸ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ تموم سرمایم این چشای ترمه شور ۳.۹ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۵۷۶ ۲۵۵
۹ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ ای که عرش خدا گریه کرده برات شور ۷ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۵۷۱ ۲۷۱
۱۰ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ بابی انت و امی شور ۶.۵ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۵۸۹ ۲۶۵