آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰

آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰

از محمد حسین پویانفر، ۹ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ واعتصموا زمینه ۱۰ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۴۸۶۸ ۱۷۵۹
۲ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ آخه غربت چقدر؟ زمینه ۱۲.۴ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۳۰۶۸ ۱۳۵۹
۳ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ دعام کن زمینه ۸.۷ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۲۶۸۰ ۱۱۵۹
۴ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ پدرم حیدر مادرم زهرا زمینه ۷.۱ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۲۹۱۰ ۱۱۹۱
۵ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ مادر زمینه ۱۰.۴ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۴۱۶۱ ۱۴۴۰
۶ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ یا مولانا یا صاحب الزمان زمینه ۸.۵ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۱۲۳۲ ۸۲۰
۷ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ تب عشق زمینه ۱۲ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۰۹۰ ۷۹۱
۸ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ بارون کربلا زمینه ۱۰.۲ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۱۳۳۲ ۹۱۲
۹ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ قامت یار زمینه ۱۰.۴ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۰۹۷ ۸۲۳