شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰

شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰ من از اون بچگیام در به درت بودم حسین زمینه ۵.۳ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۲۸۵ ۳۱۱
۲ شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰ یا ایها الرئوف گریه های بی اختیارم زمینه ۷.۶ ۸:۰۲ ۰ ۰ ۲۳۱ ۲۴۸
۳ شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰ یه ایران و یه سلطان شور ۵.۲ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۲۲۸ ۲۷۲
۴ شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰ ماهی با دریا خوشه دریا کجاست حرمت واحد ۵.۴ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۱۳۱ ۲۳۲