شب هشتم محرم ۱۴۰۰

شب هشتم محرم ۱۴۰۰

از حسن عطایی، ۶ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۴۰۰ گرد و غبارا نشست زمینه ۵.۵ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۸۲۲ ۵۶۰
۲ شب هشتم محرم ۱۴۰۰ اگه من منهای عشق تو باشم شور ۳.۸ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۴۵۲ ۵۷۷
۳ شب هشتم محرم ۱۴۰۰ به جز صدای هلهله صدا نمیاد واحد ۴ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۸۳۰ ۵۸۰
۴ شب هشتم محرم ۱۴۰۰ آیه آیه تو معنی قرآنی واحد ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۵۴۳ ۶۰۸
۵ شب هشتم محرم ۱۴۰۰ مگه میشه روضه هات نرفت شور ۳ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۳۹۰ ۵۱۷
۶ شب هشتم محرم ۱۴۰۰ شبه پیغمبر علی اکبر شور ۳.۳ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۱۹۷۰ ۷۷۹