شام غریبان ۱۴۰۰

شام غریبان ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۴۰۰ آه از اون لحظه ای که رسیدن زمینه ۶.۶ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۳۵۸ ۱۲۰
۲ شام غریبان ۱۴۰۰ تو با همه فرق داری شور ۴.۷ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۲۶۲ ۱۳۱
۳ شام غریبان ۱۴۰۰ بنت الزهرا صبر الکبری واحد ۵.۲ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۱۵۰ ۹۴
۴ شام غریبان ۱۴۰۰ شریکة الحسین شقیقة الحسن شور ۵ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۱۸۳ ۱۲۷
۵ شام غریبان ۱۴۰۰ هوامو داشته باش شور ۳.۵ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۲۲۴ ۱۴۹