شب پنجم محرم ۱۴۰۰

شب پنجم محرم ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۴۰۰ دستمو از دست عمه جدا کردم زمینه ۴.۵ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۲۱۹۲ ۱۰۸۵
۲ شب پنجم محرم ۱۴۰۰ خدا منو قطره تو رو دریا آفریده شور ۵.۲ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۵۳۴ ۹۳۴
۳ شب پنجم محرم ۱۴۰۰ بگذار تا که شیر جمل را نشان دهم واحد ۸ ۸:۲۶ ۰ ۰ ۱۰۶۹ ۷۲۸
۴ شب پنجم محرم ۱۴۰۰ سوگند به گریه آدم شور ۴.۵ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۱۶۶۰ ۱۰۵۸