شب چهارم محرم ۱۴۰۰

شب چهارم محرم ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۴۰۰ پدرم خادم دربار حسین زمینه ۵.۲ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۱۳۲۴ ۷۲۸
۲ شب چهارم محرم ۱۴۰۰ پسرام فدای اصغرت زمینه ۱۰.۷ ۱۱:۲۳ ۰ ۰ ۱۰۳۶ ۷۲۳
۳ شب چهارم محرم ۱۴۰۰ من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم واحد ۶.۲ ۶:۲۶ ۰ ۰ ۸۱۸ ۵۷۱
۴ شب چهارم محرم ۱۴۰۰ خدا منو قطره تو رو دریا آفریده شور ۵.۳ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۲۰۹ ۷۲۴
۵ شب چهارم محرم ۱۴۰۰ چقدر نیزه به پات افتاده شور ۵.۲ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۵۲۱ ۷۲۴