شب سوم محرم ۱۴۰۰

شب سوم محرم ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۴۰۰ از دنیا دیگه سیر شدم زمینه ۱۶.۷ ۱۷:۵۲ ۰ ۰ ۴۳۴۹ ۲۰۲۷
۲ شب سوم محرم ۱۴۰۰ نمی دانم از این ویران نشین داری خبر یا نه واحد ۷.۴ ۷:۴۱ ۰ ۰ ۲۴۱۰ ۱۱۹۲
۳ شب سوم محرم ۱۴۰۰ با تو زندگی می کنم حسین شور ۷.۳ ۷:۴۶ ۰ ۰ ۳۲۶۳ ۱۷۶۰