شب دوم محرم ۱۴۰۰

شب دوم محرم ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۴۰۰ یا رسول الله یا علی مولا زمینه ۸.۴ ۸:۴۹ ۰ ۰ ۳۲۵۵ ۱۶۰۲
۲ شب دوم محرم ۱۴۰۰ یا شریکة الحسین شور ۳.۵ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۲۴۱۶ ۱۳۳۶
۳ شب دوم محرم ۱۴۰۰ به هوای حرم شور ۳.۹ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۲۶۵۴ ۱۵۱۲
۴ شب دوم محرم ۱۴۰۰ عشق یعنی بی کرانی که کرانش زینب است واحد ۶.۴ ۶:۳۶ ۰ ۰ ۱۹۰۹ ۱۱۵۹
۵ شب دوم محرم ۱۴۰۰ سلامنا علیک یا سید الشباب اهل جنه شور ۶.۶ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۲۲۹۷ ۱۲۶۸
۶ شب دوم محرم ۱۴۰۰ همه عشقا دروغه جز تو شور ۴.۸ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۸۶۴ ۱۱۴۲