۱۲ تیر ۱۴۰۰

۱۲ تیر ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ خشکی لبات زده آتیشم زمینه ۹.۲ ۹:۴۶ ۰ ۰ ۱۳۶۴ ۶۳۳
۲ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ یا دافع البلا سلطان کربلا شور ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۰۶۹ ۵۶۲
۳ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ روی دلم نشسته غم روی غم واحد ۹.۱ ۹:۴۰ ۰ ۰ ۶۶۱ ۳۷۶
۴ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ ای ساحل آرامشم یا حسین شور ۲.۴ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۹۲۳ ۵۴۸
۵ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ از ابناء زهرا بی تردید اباالفضل شور ۲ ۱:۵۶ ۰ ۰ ۱۰۱۸ ۴۳۶
۶ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ نور قلوبنا بزیارت الحسین شور ۶.۶ ۶:۵۴ ۰ ۰ ۹۴۳ ۴۲۴