آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹

آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹

از محمد حسین پویانفر، ۹ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ چادرت را بتکان زمینه ۴.۳ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۲۸۱ ۱۴۵
۲ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ چادر نمازت زمینه ۴.۷ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۱۱۶ ۹۸
۳ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ مادر سادات زمینه ۶.۸ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۳۰ ۹۵
۴ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ مدیونم زمینه ۶.۳ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۲۳ ۱۰۳
۵ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ باور منه زمینه ۴.۶ ۳:۰۵ ۰ ۰ ۱۱۰ ۱۰۹
۶ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ سلام مادر واحد ۵.۲ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۱۴۰ ۹۲
۷ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ حرم نداری زمینه ۴.۸ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۱۶۶ ۱۱۲
۸ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ دستمو رها نکنی زمینه ۷.۶ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۳۲ ۱۱۹
۹ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ تو با همه فرق داری زمینه ۷.۹ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۱۵۵ ۱۲۹