آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹

آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹

از محمد حسین پویانفر، ۹ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ چادرت را بتکان زمینه ۴.۳ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۲۲۱۰ ۹۷۸
۲ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ چادر نمازت زمینه ۴.۷ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۸۳۵ ۶۶۷
۳ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ مادر سادات زمینه ۶.۸ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۷۷۳ ۶۱۷
۴ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ مدیونم زمینه ۶.۳ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۷۸۹ ۶۵۸
۵ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ باور منه زمینه ۴.۶ ۳:۰۵ ۱ ۱ ۶۵۲ ۶۸۲
۶ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ سلام مادر واحد ۵.۲ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۶۸۹ ۵۷۹
۷ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ حرم نداری زمینه ۴.۸ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۱۰۷۵ ۷۴۷
۸ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ دستمو رها نکنی زمینه ۷.۶ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۸۴۳ ۷۲۴
۹ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ تو با همه فرق داری زمینه ۷.۹ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۱۰۱۳ ۷۵۱