آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹

آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹

از محمد حسین پویانفر، ۹ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ چادرت را بتکان زمینه ۴.۳ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۴۸۹۸ ۲۶۰۳
۲ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ چادر نمازت زمینه ۴.۷ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۲۳۵۹ ۲۰۰۱
۳ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ مادر سادات زمینه ۶.۸ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۲۴۸۵ ۲۱۱۵
۴ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ مدیونم زمینه ۶.۳ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۲۱۹ ۲۰۰۳
۵ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ باور منه زمینه ۴.۶ ۳:۰۵ ۱ ۱ ۲۳۲۳ ۲۱۶۰
۶ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ سلام مادر واحد ۵.۲ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۲۹۲۴ ۲۰۳۶
۷ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ حرم نداری زمینه ۴.۸ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۱۷۵۴ ۱۸۵۴
۸ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ دستمو رها نکنی زمینه ۷.۶ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۳۲۶۵ ۲۲۶۳
۹ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ تو با همه فرق داری زمینه ۷.۹ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۱۹۷۷ ۱۹۱۲