شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰

شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ ای که همشیره شیرانی تو شور ۳.۶ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۶۷۷ ۲۷۹
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ باز نسیمی جانفزا شور ۲.۴ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۴۲۴ ۲۲۷
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ هر جا شد صحبت از دلبر حسنه شور ۳.۸ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۲۵۷ ۱۷۵
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ میخری هر کیو که بگه توی عمرش یه دفعه حسین شور ۴.۸ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۴۳۶ ۲۰۶