شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰

شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ تنم می سوزه از سم زمینه ۵.۲ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۱۲۷۱ ۱۱۱۱
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ قبر خاکی تو چراغیه که تو دل روشنه زمینه ۵.۲ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۱۰۷۵ ۱۰۶۲
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ میون روضه ها دلم میره حوالی حرم روضه ۴.۵ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۱۱۷۷ ۱۱۰۱
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ اگه شدم یه شیعه عاشق واحد ۴.۲ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۱۱۰۳ ۱۰۱۳
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ به نام زهرا به نام زینب واحد ۴.۳ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۸۲۸ ۱۰۲۴