شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰

شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ تنم می سوزه از سم زمینه ۵.۲ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۵۰۰ ۲۶۶
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ قبر خاکی تو چراغیه که تو دل روشنه زمینه ۵.۲ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۲۹۹ ۲۰۸
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ میون روضه ها دلم میره حوالی حرم روضه ۴.۵ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۳۱۳ ۲۲۱
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ اگه شدم یه شیعه عاشق واحد ۴.۲ ۴:۱۱ ۰ ۰ ۲۶۳ ۱۷۸
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ به نام زهرا به نام زینب واحد ۴.۳ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۳۱۱ ۱۹۰