شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰

شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ نفس المهموم لظلمنا تسبيح زمینه ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۱۵۷۴ ۸۸۵
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ یا رحمة الله الواسعه شور ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۳۵۴ ۸۰۳
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ کشون کشون می برن تو رو واحد ۶.۱ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۵۸۲ ۷۷۸
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۴۰۰ چه خوبه همین تقدیر شور ۲.۲ ۲:۰۵ ۰ ۰ ۳۹۱ ۷۸۷