تخریب بقیع ۱۴۰۰

تخریب بقیع ۱۴۰۰

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۴۰۰ نه گنبد و سنگ مزاری زمینه ۵.۸ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۴۲۴ ۱۵۱
۲ تخریب بقیع ۱۴۰۰ دوباره خواب دیدم بقیع شور ۳.۹ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۲۳۴ ۱۵۶
۳ تخریب بقیع ۱۴۰۰ فی سبیل الله تو رو تشنه کشتنت ابی عبدالله شور ۴.۶ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۵۱۴ ۲۶۶