شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۰ از اینکه آوردیم زیر سایت دلخوشم زمینه ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۶۳۰ ۲۴۵
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۰ با خاطرات کربلا گریم می گیره شور ۳.۷ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۵۹۸ ۲۸۰
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۰ یادم هست بردن نام حسین بر لب را تک ۴.۸ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۲۰۱ ۱۴۶
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۰ خدا هر گناهی باشه به حسین می بخشه شور ۵.۵ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۳۰۹ ۱۹۴
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۴۰۰ من فکر نمی کنم به اینکه مردم چی میگن از منه بد شور ۵.۹ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۳۱۸ ۲۱۵