شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ ارض و سما باز نوحه خونه زمینه ۶.۸ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۱۰۴۰ ۳۷۹
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ آغاز سخن با نام علی شور ۴.۴ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۱۰۶۸ ۵۰۲
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ غایبی و روز و شب در جمع مایی سیدی واحد ۶.۳ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۶۱۱ ۲۶۵
۴ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ اسیر تاب گیسوی علیم واحد ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۳۳۱ ۲۲۷
۵ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ یا علی و یا حیدر شور و هیجانم تک ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۴۹۸ ۲۷۲
۶ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ شبای هیئت میگم حسین شور ۴.۶ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۱۲۰۰ ۶۰۳