شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ ایوان نجف دنیای منه زمینه ۱۳.۲ ۱۴:۰۲ ۰ ۰ ۲۱۱۴ ۸۵۶
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ علی جان شدی راحت از غصه و درد و غم های دنیا زمینه ۷.۶ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۱۴۹۶ ۶۱۶
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ همه عمرم مستم از یاد علی شور ۵.۶ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۱۲۹۳ ۶۸۵
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ عالم در ماتم حبل المتین است نوحه ۲.۸ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۵۱۷ ۳۱۴
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ خیبرشکن حیدره مولای من حیدره شور ۴.۴ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۱۰۸۹ ۵۸۶
۶ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ توی خلقت خدا دو نفرن که چشمه و بارونن شور ۹.۴ ۹:۵۲ ۰ ۰ ۱۳۵۲ ۷۱۱