شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ لعنت الله علی من عاداک یا علی زمینه ۵.۱ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۱۴۹۸ ۶۲۵
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ ای که همشیره شیرانی تو شور ۵.۶ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۱۸۵۴ ۸۵۹
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ تو آقای عالمینی نوحه ۷.۳ ۷:۴۶ ۰ ۰ ۶۸۴ ۴۰۰
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ نوشته شده در عرش خدا با قلم حیدر کرار واحد ۵ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۶۴۶ ۴۲۴
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ میخری هر کیو که بگه توی عمرش یه دفعه حسین شور ۳.۷ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۱۱۹۲ ۷۲۳