شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ یه قلب پر گناه آوردم زمینه ۵.۹ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۶۷۸ ۳۷۶
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ ای میکده دار عشق شور ۴.۶ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۶۶۶ ۴۴۶
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ یا علی و یا حیدر شور و هیجانم تک ۶.۳ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۶۳۲ ۳۳۳