شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ بی تو فاطمه پژمردم زمینه ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۵۱۵ ۱۴۶
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ خیلی وقته که دلم گرفته آقا زمینه ۹.۸ ۱۰:۲۹ ۰ ۰ ۲۳۶ ۱۱۵
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ من برام هیچکی ارباب نمیشه شور ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۲۱۵ ۱۸۱
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ سلام آقا سلام ارباب شور ۵.۷ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۱۵۶ ۱۵۴
۵ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ باز نم بارون و من مجنون و شور ۶.۵ ۶:۴۸ ۰ ۰ ۱۷۷ ۱۲۵
۶ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ دربند توأم اما آزاده آزادم شور ۴.۴ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۱۱۲ ۱۰۳
۷ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ تو رو دارم چی کم دارم شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۴۶ ۱۱۳
۸ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ تا عرض حاجت کردم شور ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۹۳ ۹۳
۹ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ یادم هست بردن نام حسین بر لب را شور ۴.۳ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۱۲۲ ۱۱۳